/

Защита на лични данни

Защита на лични данни

elbulgaria.com е регистриран като администратор на лични данни към Комисия за Защита на Личните Данни под Удостоверение № 29433

elbulgaria.com е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели:

•  уведомяване на Клиента относно информацията в Акаунта му

•  за комуникация

•  за приемане, обработка и доставка на Поръчките на Клиента

•  за реклама и маркетинг              

     Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани пълните права предвидени от Българското законодателство.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора на лични данни:

•  потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

•  съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

•  информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него, поне в случаите на автоматизирани решения по чл. 34б.

•  (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г.) Администраторът на лични данни предоставя информацията безплатно.

 •  Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора да:

•  заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;

•  уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. 1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 • Заявление /“ Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Правото на достъп по чл. 26 и правата по чл. 28а се осъществяват с писмено заявление до администратора на лични данни”/ отправено по електронен път трябва да съдържа:

  1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

  2. описание на искането;

  3. предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;

  4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

     Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

Справка за съхранение на лични данни